Så arbetar vi

I vår utbildning vävs lek, undervisning, lärande och omsorg samman och bildar en helhet.

I våra verksamheter kommer ditt barn att utveckla sin kreativitet, lärandeidentitet, upptäcka sin omvärld och skapa nya relationer. Pedagogernas och barnens samspel bygger på demokratiska former, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Vi planerar vår undervisning för att både det enskilda barnet och hela gruppen kan vara aktiva i sitt eget lärande. Vi ser barnen som aktiva huvudpersoner i de processer som formar deras uppväxt och utveckling.

Våra kompetenta och engagerade lärare och pedagoger arbetar tillsamman med barnen utifrån barnens intressen i olika projekt.

Barnens tankar och reflektioner ligger till grund för projekterande arbetssätt. Vi lär och skapar ny fördjupad kunskap tillsammans i olika sammanhang. Genom pedagogisk dokumentation följer vi barns lärprocesser. Vi reflekterar med barnen både gemensamt och enskilt, vilket skapar möjlighet till större delaktighet och inflytande över förskolans verksamhet.

Hållbar utveckling i fokus

Vi utvecklar ständigt vårt arbete med hållbar utveckling. Barnen lär sig att värna om jordens resurser tex. genom måltidspedagogik, genom minskad användningen av plast och utökad återbruksmaterial. Tillsammans skapar vi våra utemiljöer för att barnen ska få fördjupad kunskap om hur människan, växter och djur samverkar. Och självklart använder vi elcyklar vid utflykter.

Vi tror på barnets förmågor och försöker alltid lyfta fram det enskilda barnets betydelse för gruppens lärande och gruppens betydelse för det enskilda barnets lärande.

Vi har tillit och tilltro till barnens potential och förmågor. En kultur av positiva förväntningar genomsyrar våra verksamheter där barnen är delaktiga och samskapar undervisning tillsammans med varandra och pedagogerna.

Pedagogernas respektfulla sätt att möta barnen i ett omsorgsfullt lyssnande öppnar upp för barnens delaktighet och inflytande i sitt eget lärande och utbildningens innehåll.